Lịch trực báo in

Ngày 27/07/2021

# Vị Trí Người trực
1 Trực lãnh đạo
2 Trực thư ký
3 Trực biên tập
4 Trực phòng ban
5 Trực Kỹ thuật
6 Trực Họa sỹ
7 Trực Morat
8 Trực phóng viên