Lịch trực báo in

Ngày 23/09/2021

# Vị Trí Người trực
1 Trực lãnh đạo
2 Trực thư ký
3 Trực biên tập

Nguyễn Văn Cường

4 Trực phòng ban
5 Trực Kỹ thuật
6 Trực Họa sỹ
7 Trực Morat
8 Trực phóng viên