Lịch trực báo điện tử

Ngày 24/10/2021

# Vị Trí Người trực
1 Trực Lãnh Đạo
2 Trực Thư Ký

Thiều Thị Anh Thơ

3 Trực Kỹ thuật và Họa sỹ

Nguyễn Thị Lan Anh

4 Trực Biên tập
5 Trực phóng viên
6 Trực hệ thống

Trần Trung Hiếu