Lịch trực báo điện tử

Ngày 27/07/2021

# Vị Trí Người trực
1 Trực Lãnh Đạo
2 Trực Thư Ký
3 Trực Kỹ thuật và Họa sỹ
4 Trực Biên tập
5 Trực phóng viên
6 Trực hệ thống