Lịch trực báo điện tử

Ngày 21/06/2021

# Vị Trí Người trực
1 Trực Lãnh Đạo
2 Trực Thư Ký

Nguyễn Lệ Thuỷ

3 Trực Kỹ thuật và Họa sỹ
4 Trực Biên tập
5 Trực phóng viên
6 Trực hệ thống